Požární odolnost dřevostaveb

Nebezpečí požáru je s dřevostavbami spojováno snad více než cokoli jiného. Jakým způsobem a podle jaké legislativy se požární odolnost dřevěných staveb stanovuje, vám odpoví tento seriál.

S integrací české republiky do Evropské unie jsme začali postupně opouštět naše národní normy a začali přebírat, za aktivní spoluúčasti na jejich tvorbě, normy evropské. Základem evropské normalizace se stala směrnice Rady EU z 21. prosince 1988 č. 89/106/EHS ve které jsou stanoveny základní požadavky na stavební výrobky:

Tato směrnice je již zrušena nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 305/2011 ze dne 9. března 2011. Nicméně výše uvedené základní požadavky jsou dnes zahrnuty v Evropských normách a také Evropských technických schváleních.

V tomto seriálu se budeme zabývat pouze bodem 2. tj. požární bezpečností se zaměřením na rodinné domy stavěné jako dřevostavby.

Postavit požáru odolnou dřevostavbu přece nemůže být až takový problém, ne?

Zdá se, že návrh rodinného domu jako dřevostavby není v zásadě nijak složitý. Stavební fyziku, například koeficient prostupu tepla, lze relativně snadno určit výpočtem, stejně jako statiku a z akustického hlediska může být dnes náročnější splnit požadavek normy na kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí.

Stropní konstrukce „požáru odolných dřevostaveb“ jsou dnes zpravidla tvořeny nosnými trámky z vrchní strany je položena nosná roznášecí deska s následným podlahovým souvrstvím a ze spodní strany je takřka vždy podhled s desek na bázi sádry. Podobně je tomu u stěnových konstrukcí, které zpravidla tvoří nosný sloupek, spodní práh, nadpraží a opláštění deskovým materiálem plus ev. předsazená stěna z vnitřní strany a zateplovacím systémem z vnější strany.

V čem je háček?

Problémem splnění jednotlivých požadavků na požární odolnost materiálů či kontsrukčních prvků dřevostaveb jako takových, ale největším oříškem je dát všechny podmínky dohromady a vytvořit funkční a ekonomicky příznivou stavbu, která bude mít doloženy všechny zákonné nebo normové požadavky.

V dalším článku o požární odolnosti dřevostaveb se proto podíváme na konkrétní požadavky, které jsou na dnešní dřevostavby kladeny z hlediska návrhu konstrukce a správné volby materiálů.

Podělte se s námi v diskuzi, co Vás na této problematice nejvíce „pálí“.